Ostatnie wpisy

Materac sprężynowy czy piankowy

281 Views 0 Liked

Materac sprężynowy czy piankowy

Jaki materac wybrać?

W pew­nych kwe­stiach w życiu nie warto iść na kom­pro­mis. Wśród tych tema­tów z pew­no­ścią jest wła­ściwy wybór pro­duktu, który pozwoli nam dobrze wypo­cząć po całym dniu. Dla­tego jeśli dopiero zasta­na­wiasz się nad dobo­rem akce­so­riów do swo­jej sypialni, to dobrze jest dowie­dzieć się o róż­ni­cach, wadach i zale­tach nie­któ­rych z bar­dziej popu­lar­nych roz­wią­zań na zdrowy sen. Są to bez wąt­pie­nia mate­race – sprę­ży­nowe i pian­kowe. Na rynku dostępna jest sze­roka gama tych roz­wią­zań, róż­nią­cych się tech­no­lo­giami i roz­mia­rami. Wiele osób twier­dzi, że modele sprę­ży­nowe są już prze­żyt­kiem, na któ­rym nie warto się sku­piać. To jed­nak nie­prawda – w ostat­nich latach pro­dukty ule­gły znacz­nej popra­wie, dzięki czemu mogą dziś zapew­nić naprawdę odprę­ża­jący wypo­czy­nek.

Zalety materaca sprężynowego

Mate­race sprę­ży­nowe są two­rzone ze zwo­jów, które prze­cho­wują potrzebną im ener­gię, a następ­nie uwal­niają ją, gdy ciało poru­sza się tam i z powro­tem. Cha­rak­te­ry­zują się one dużą odpor­no­ścią na odkształ­ce­nia oraz pro­gre­syw­no­ścią i ela­stycz­no­ścią – ozna­cza to, że opór wzra­sta wraz z naci­skiem na sprę­żyny. Do zalet mate­racy sprę­ży­no­wych należy zali­czyć przede wszyst­kim niską cenę a także jego ela­stycz­ność która sta­nowi dobry wybór dla osób o więk­szej wadze.

Sprawdź ofertę: materace sprężynowe 

Materac Royal King Firm

Zalety materaca piankowego

Mate­race pian­kowe wyko­rzy­stują komórki wypeł­nione powie­trzem, które dzia­łają jak sprę­żyny w tra­dy­cyj­nych łóż­kach. Mate­race pian­kowe są sto­sun­kowo czę­ściej pre­fe­ro­wane dla osób z bólem ple­ców. Są lżej­sze od tra­dy­cyj­nych modeli, a także mogą być bar­dziej pre­cy­zyj­nie dopa­so­wane do ciała niż tra­dy­cyjne. Głównymi zalety mate­racy pian­ko­wych to przede wszystkim to, że są wypeł­nione powie­trzem i nie uci­skają, nie szczy­pią ani nie wci­nają się w skórę pod spodem. To spra­wia, że są naj­lep­szym wybo­rem dla osób, które mają odle­żyny, ponie­waż nie powo­dują tar­cia deli­kat­nych czę­ści ich ciała. Na mate­racu pian­ko­wym wystę­puje rów­nież mniej­sze tar­cie, więc pod­czas snu w wypeł­nio­nym powie­trzem materacu wywie­rany jest mniej­szy nacisk na wraż­liwe obszary ciała.

Sprawdź ofertę: materace piankoweWybór mate­raca nie jest pro­sty, a jed­nak bar­dzo ważny. Nie warto baga­te­li­zo­wać tej decy­zji, ponie­waż sta­nowi ona klucz do kom­for­to­wego snu, co bez­po­śred­nio wiąże się z – dobrym samo­po­czu­ciem i zdro­wiem. Wybie­ra­jąc pomię­dzy mate­racem pian­ko­wym czy sprę­ży­no­wym warto sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści prze­te­sto­wa­nia mate­racy w salo­nie i wybrać ten, który będzie najbar­dziej kom­for­towy w użyt­ko­wa­niu wła­śnie dla Cie­bie.

Jeśli nadal nie wiesz, jaki materac wybrać, sprawdź naszą pełną ofertę materacy i skontaktuj się z naszym doradcą, który z pewnością doradzi Ci, jaki materac będzie dla Ciebie najlepszy.

Zadzwoń  pod numer Tel: 602405222  i poproś o naszą pomoc w wyborze materaca sprężynowego czy  piankowego:

Posted in: Materace

Leave a comment

Log in to post comments