Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zachowuje bezpieczeństwo pozyskanych danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marek Fura, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPHU Oskar Marek Fura z siedzibą w 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 34, NIP: 8130018899, REGON: 690292028; telefon: Telefon +48 17 870 01 01, Telefon +48 602405222, e-mail: biuro@centrumsnu.com.pl;
 2. Na stronie https://centrumsnu.com.pl/zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:
  a) Klienta niezarejestrowanego „SZYBKIE ZAKUPY BEZ REJESTRACJI”:
  Adres e-mail *, Tytuł Pan Pani, Imię * Nazwisko *, Data , ADRES DOSTAWY, Firma, Adres *, Kod pocztowy * , Miasto *, Kraj *, Nr telefonu komórkowego, Inny adres rozliczeniowy, PROGRAM PARTNERSKI Adres e-mail polecającego, (dane oznaczone * są obowiązkowe
  b) Klienta zarejestrowanego „KLIEN POSIADAJĄCY KONTO”:
  Adres e-mail *, Tytuł Pan Pani, Imię * Nazwisko *, Data , ADRES DOSTAWY, Firma, Adres *, Kod pocztowy * , Miasto *, Kraj *, Nr telefonu komórkowego, Inny adres rozliczeniowy, domyślne adresy dla rozliczeń i dostaw podczas składania zamówienia, AVATAR – zdjęcie profilowe w przypadku ujawnienia wizerunku (dane oznaczone * są obowiązkowe).
  c) Adres e-mail treść wiadomości jeżeli są w niej dane osobowe np. imię, nazwisko, adresy itp., w przypadku Formularza Kontaktowego;
  d) Adres e-mail, w przypadku newslettera;
  e) Adres IP urządzenia, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  Dodatkowo gdy następuje zawarcie umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło/ sprzedaży możemy zbierać:
  - podstawowe dane identyfikacyjne przykładowo: imię i nazwisko, adres stały, adres do doręczeń, numer telefonu, dane zamieszczone w przelewach bankowych, e-mail, telefon, dane firmy(nazwa, NIP), dane pracowników;
 3. Podanie danych, o których mowa powyżej, jest konieczne w celach:
  a) kontaktu (mailem, formularzem kontaktowym) i korzystania z usług dostępnych, w tym w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem;
  b) wykonania i realizowania uprawnień z umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło/ sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
  e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera (propozycje marketingowe, ciekawe informacje przekazywane przez Administratora)– przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo wypisać.
 4. Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy i zachowania zasady rozliczalności.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy, a w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa.
  - dokumenty rozliczeniowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
  - dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku lat celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że są bezpośrednio związane z realizacją umowy.
  - dane dla celów marketingowych/newsletter. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; - o ile taka zgoda była udzielona.
  - dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że będą to dane związane z wykonywaniem umowy czas ten zostanie odpowiednio wydłużony.

  Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów np. zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora są osoby, których dane dotyczą, czyli przez samych Państwa.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, z uwzględnieniem pkt. 8 powyżej,
  - art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. 7 powyżej, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia,
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera/ zgód marketingowych.
 8. Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 9. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 10. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów w zakresie informacji wymaganych:-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej, firmie prawniczej, firmie informatycznej; organom administracji państwowej i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KAS, ZUS, PEFRON, GUS), podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna, IT.
 11. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem podstaw przetwarzania.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą koszowi sporządzenia kopii 1zł za stronę;
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 13. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  a) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  b) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie 14, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:biuro@centrumsnu.com.pllub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w nagłówku
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 16. W celu realizacji usługi Newslettera, Użytkownik musi wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę (złożyć sprzeciw) na otrzymywanie Newslettera, przy czym takie wycofanie zgody (złożenie sprzeciwu) nie ma mocy wstecznej.

Polityka prywatności - pliki cookies.

 1. Przy korzystaniu ze strony prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie, gdy odwiedzasz różne strony. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Na stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Strona wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:
  a) Konieczne do działania stron
  Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
  b) Poprawiające wydajność Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z ze strony poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie.
  c) Poprawiające funkcjonalność Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
 5. Korzystając ze możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących zaufanych podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook.
 6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony.
 7. Administrator Danych Osobowych wdrożyła zabezpieczenia, środki techniczne, organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.